Yποβολή προτάσεων στo πλαίσιo του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Θέατρο San Giacomo
Φεβρουάριος 11, 2020
Δη.Πε.Θε.Αγρινίου: Φιλοξενεί την stand up παράσταση με τίτλο «ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ»
Φεβρουάριος 11, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021  στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Δείτε την πρόσκληση από ΕΔΩ

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πολιτιστικούς και άλλους Συλλόγους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση προτάσεων, με αποκλειστικό αντικείμενο τη δημόσια προβολή έργων ή δράσεων σχετικών με τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ειδικότερα, η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση προτάσεων με σκοπό τη δημόσια προβολή έργων υψηλής ποιότητας που αναδεικνύουν διάφορες πτυχές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που έλαβαν χώρα στα όρια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως και τις επιδράσεις που είχαν αυτές στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/ και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος.
Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης και μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων σε όλη την έκταση της περιφέρειας με διασπορά στο χώρο και το χρόνο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στη συνεργασία των τοπικών φορέων, την διάχυση της ιστορικής γνώσης αλλά και την εξωστρέφεια των κεντρικών ιδεών και αξιών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Επιδίωξη μας, επίσης, αποτελεί η ανάδειξη θεσμών που θα προσελκύουν επισκέπτες στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού, η ενεργοποίηση πολιτών, επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο σημείο καθώς θα συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση περιφερειακής συνείδησης η οποία αποτελεί διαρκές ζητούμενο. Ειδικά η συμμετοχή της νεολαίας και των φορέων εκπαίδευσης μέσα από βιωματικές δράσεις με χρήση σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών θα αναδείξει την διασύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον. Τέλος, η συμμετοχή και δραστηριοποίηση του απόδημου ελληνισμού εντάσσεται στους κεντρικούς μας στόχους και για τον λόγο αυτό θα επιμείνουμε να αναδείξουμε τη διασύνδεση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με το φαινόμενο της διασποράς.
Από αυτή την καταγραφή και την ανασκόπηση της ιστορίας μας στοχεύουμε να υπάρξει μια καινούργια αφετηρία που θα αναδείξει προς κάθε κατεύθυνση το χθες, το σήμερα και το αύριο του τόπου μας.

 

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα προτεινόμενα έργα και οι επιλεγμένες προτάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2021. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία αποδοχής της διαχείρισης του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση και υποβολής πρότασης έχουν Πολιτιστικοί και λοιποί Σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όλης της χώρας. Τονίζεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις προτάσεις που προέρχονται από τις προαναφερθείσες δομές που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση και υποβολής πρότασης έχουν και συνεργατικά σχήματα ενδιαφερόμενων φορέων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ονοματίζονται όλοι οι συμμετέχοντες Φορείς/ Σύλλογοι/ ΜΚΟ κλπ. και να αναφέρεται ξεκάθαρα ο κύριος φορέας που θα αναλάβει το συντονισμό του έργου.

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κατά την υποβολή των προτάσεων συμπληρώνονται τα ακόλουθα:
– Γενικά στοιχεία (Τμήμα Α)
– Πρόταση (Τμήμα Β – Β1, Β2 και Β3)

 

Τμήμα Α: Γενικά Στοιχεία Πρότασης
Το Τμήμα Α περιλαμβάνει τα στοιχεία του Οργανισμού/ Συλλόγου/ ΜΚΟ/ Φορέα κλπ που καταθέτει την πρόταση καθώς και τα στοιχεία του/ της νόμιμου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ φορέων θα πρέπει να ονοματίζονται όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και να δηλώνονται τα στοιχεία του κύριου φορέα- συντονιστή του έργου καθώς και αυτά του/ της νόμιμου εκπροσώπου του. Συνεχίζοντας, το τμήμα Α περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόταση, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του ακρωνυμίου, της κατηγορίας που ανήκει, της διάρκειας, της ημερομηνίας διεξαγωγής των δράσεων καθώς και (σύντομη) περίληψη.
Η περίληψη της πρότασης πρέπει να παρέχει μια σαφή παρουσίαση των στόχων της και του τρόπου επίτευξης αυτών. Συγκεκριμένα στο Τμήμα Α συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Γενικά Στοιχεία Πρότασης

Στοιχεία Οργανισμού/ Συλλόγου/ ΜΚΟ/ Φορέα κλπ.
Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου του Οργανισμού/ Συλλόγου/ ΜΚΟ/ Φορέα κλπ. (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ)
Στοιχεία υπόλοιπων Οργανισμών/ Συλλόγων/ ΜΚΟ/ Φορέων κλπ.  (Σε περίπτωση συνεργατικού έργου)
Τίτλος πρότασης
Ακρωνύμιο πρότασης
Κατηγορία πρότασης: 1. Επιστήμες- Εκπαίδευση2. Πολιτιστική κληρονομιά
(Εικαστικά/ θέατρο/ ταινίες/ μουσικοχορευτικά)

3. Φιλελληνισμός

4. Αθλητισμός

Σύντομη περίληψη πρότασης
Χρονική διάρκεια έργου και ημερομηνίες πραγμάτωσης δράσεων
Χώρος/οι- τόπος/οι πραγμάτωσης δράσης
Αναλυτικός Προϋπολογισμός έργου (σε €)

 

Τμήμα Β: Πρόταση
Το τμήμα Β αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα, τα τμήματα Β1, Β2 και Β3.

Τμήμα Β1: Αναλυτική Παρουσίαση Πρότασης
Στην αναλυτική παρουσίαση της πρότασης θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς η συνάφεια και οι βασικοί στόχοι της. Η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται στο πώς και στο γιατί είναι σημαντική, καθώς και να είναι εμφανής ο ευρύτερος αντίκτυπός της στην τοπική κοινωνία υπό το πρίσμα του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Επίσης, στην αναλυτική παρουσίαση της πρότασης θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια η σύνδεση με τους στόχους και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Αναφορικά έχουμε: ανάδειξη του τόπου μας και συμβολή του στην Επανάσταση του 1821, εξωστρέφεια, ανάπτυξη περιφερειακής συνείδησης, συμμετοχή της νεολαίας, συμμετοχή και δραστηριοποίηση του απόδημου ελληνισμού.
Ενδεικτικές ενότητες που μπορούν να περιλαμβάνονται στο τμήμα Β1:
-Στόχοι και αναγκαιότητα της πρότασης
-Αιχμή και πιθανή συνάφεια της πρότασης με τη θεματολογία
-Κοινωνική απήχηση της πρότασης
-Συνάφεια με τις αξίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση

 

Τμήμα Β2: Μεθοδολογία και Τρόπος Υλοποίησης
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται λεπτομερώς η προτεινόμενη μεθοδολογία, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, ενδιάμεσους στόχους. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν ενδιάμεσα στάδια όπου τα αποτελέσματα ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογές στον προγραμματισμό του έργου.

 

Ενδεικτικά στοιχεία που μπορούν να περιλαμβάνονται στο τμήμα Β2:
-Σχέδιο εργασίας
-Ενότητες εργασίας
-Χρονοδιάγραμμα του έργου
-Πίνακας παραδοτέων
-Ανάλυση πιθανών κινδύνων υλοποίησης του έργου
-Διάρθρωση ομάδας έργου: Ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών της Ομάδας
(όχι ονομαστικά αλλά με περιγραφή ρόλων)

 

Τμήμα Β3: Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Η ενότητα αυτή αναφέρεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό της πρότασης.

 

Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες όπως:
Άμεσες Δαπάνες
-Αναλώσιμα
-Διαμονή
-Μετακίνηση
–Πρόσβαση σε εξοπλισμό ή αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού, υποδομές ή άλλους πόρους (π.χ. μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού)
-Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής (π.χ. εκτυπώσεις κλπ)
-Λοιπές δαπάνες (π.χ. μίσθωση ακινήτων, παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων κλπ)

 

Έμμεσες Δαπάνες
– Έξοδα διαχείρισης & γενικά λειτουργικά έξοδα (αν προκύπτουν)

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης

 Αξιολόγηση της πρότασης
 Α. Στόχοι, Σαφήνεια, Απήχηση
• Σαφήνεια πρόταση
• Συνάφεια με αρχές που καθορίζει η πρόσκληση για τον εορτασμό
• Βασική στοχοθεσία
• Κοινωνικός αντίκτυπος
 Β. Μεθοδολογία και Υλοποίηση
• Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η πρόταση
• Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλη η προτεινόμενη
μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων που θέτει το έργο
• Σε ποιο βαθμό το σχέδιο υλοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα του έργου είναι δικαιολογημένα
 Γ. Προϋπολογισμός
• Σε ποιο βαθμό ο προϋπολογισμός του έργου είναι απαραίτητος, ρεαλιστικός, δικαιολογημένος και υλοποιήσιμος

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) Στάδια. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν για κάθε ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Όσες προτάσεις είναι άρτιες ως προς τα βασικά στοιχεία που ζητούνται θα συνεχίζουν στο στάδιο της αξιολόγησης.

 

Πρώτο Στάδιο Αξιολόγησης
Το κριτήριο Α αφορά τη σαφήνεια και τη συνάφεια καθώς και τους βασικούς στόχους, και την κοινωνική απήχηση της πρότασης. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα γίνεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, όπως έχει οριστεί από την σχετική απόφαση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι προτάσεις που αξιολογούνται θετικά και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να περάσουν στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης.

Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης
Στη συνέχεια η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα κριτήρια Β και Γ όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και η αξιολόγηση θα διενεργείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το κριτήριο Β περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και την υλοποίηση της πρότασης και το κριτήριο Γ περιλαμβάνει τον αναλυτικό προϋπολογισμό της. Οι προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και αξιολογούνται θετικά σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως επιτυχείς.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θετική αξιολόγηση των προτάσεων δεν είναι δεσμευτική για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δεν οδηγεί σε απευθείας ενίσχυση. Το πλήθος των προτάσεων που θα ενισχυθούν θα ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους του έργου.

 

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων θα προκύψει το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα περιλαμβάνει των αριθμό προτάσεων που θα ενισχυθούν. Στη συνέχεια εκδίδεται ο κατάλογος με τα προς ενίσχυση έργα. Μετά την ανάρτηση των προς ενίσχυση έργων, οι δυνητικοί δικαιούχοι λαμβάνουν επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την έναρξη των διαδικασιών και για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης φόρμας η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΔΕ (https://www.pde.gov.gr/) για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την αρχική της δημοσίευση και όχι αργότερα από τις 21/2/2020. Κάθε φόρμα αντιστοιχεί σε μια πρόταση (Σε περιπτωση υποβολής επιπλέον προτάσεων απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή νέας φόρμας).
Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της συνολικής διαδικασίας. Επίσης, αλλαγή ή συμπλήρωση στοιχείων στη φόρμα υποβολής πρότασης μετά την κατάθεσή της δεν επιτρέπεται.
Η συμπληρωμένη φόρμα με όλα τα απαραίτητα, σύμφωνα με την πρόσκληση, στοιχεία θα αποστέλλεται από τους συμμετέχοντες αποκλειστικά στο email: pde2021@pde.gov.gr
Η επιτυχής ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα ακολουθείται από αυτοματοποιημένο mail επιβεβαίωσης παραλαβής προς τους συμμετέχοντες.

 

8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr/) καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες των Δήμων που περιλαμβάνονται στην ΠΔΕ και θα παραμείνει μέχρι και τη λήξη της πρόσκλησης.

 

 

 Φόρμα υποβολής σε μορφή Microsoft Word
Φόρμα υποβολής σε μορφή Microsoft Word
32px-PDF file icon.svg
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων σε pdf