Συναντήσεις για την πορεία έργων σε Αγρίνιο & Μεσολόγγι

Tesla: Θέλει «ηλεκτρική λεωφόρο» στην Ελλάδα, τμήμα ευρωπαϊκού project
Φεβρουάριος 14, 2020
Πως μετατρέπεται η θλίψη και ο πόνος σε χαρά
Φεβρουάριος 14, 2020

{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1581693633515","width":900,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":1,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":2,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"source_sid":"51CE5AC7-7DA8-45CD-9440-639E75D601A5_1581693633536","origin":"gallery","height":558,"subsource":"done_button","total_editor_time":44,"brushes_used":0}

«Θα πρέπει να προχωρή-
σουμε ταχύτατα, ώστε τα ορά-
ματα να γίνουν έργα που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, χωρίς να αφήσουμε καμία εκκρεμότητα και καμία ανεκμετάλ- λευτη ευκαιρία» ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προς τους φορείς υλοποίησης.
Αντιστοίχως, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άλκηστις Σταθοπούλου, ζήτησε να συμπληρωθούν τα έντυπα προτάσεων νέων έργων τα οποία δύναται να περιληφθούν στις επικαιροποιημένες στρατηγικές.
Τα έργα που έχουν εγκριθεί
Υπενθυμίζεται ότι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχουν εγκριθεί → η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
• Δήμου Πατρέων
• Δήμου Αγρινίου
→ οι στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων
• στην ευρύτερη περιοχή του «Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» • στην περιοχή της «Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού».
«Θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα, ώστε τα οράματα να γίνουν έργα που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, χωρίς να αφήσουμε καμία εκκρεμότητα και καμία ανεκμετάλλευτη ευκαιρία» ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προς τους φορείς υλοποίησης.
[info]
→ Στρατηγικές ΟΧΕ – ΒΑΑ
Η πολιτική συνοχής 2014-2020 είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ.
Επαναπροσδιορίζοντας τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εισάγει τον όρο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με στόχο την καλλιέργεια
ολοκληρωμένων πολιτικών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ευρύτερης περιοχής με σκοπό να διασφαλιστούν συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.
Στόχος είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας.
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.
Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 της Αιτωλοακαρνανίας Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
& στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων
ΤΑ ΝΕΑ
Ηπορεία υλο- ποίησης έργων και δράσεων που περιλαμ-
βάνονται στις εγκεκριμένες Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις (ΟΧΕ) και στις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) εξετάστηκαν στην διάρκεια διήμερης τεχνικής συνάντη- σης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και Πέμπτη στην Πάτρα.
Στις διαδοχικές συναντή- σεις συμμετείχαν οι Δήμαρ- χοι Πατρέων Κ. Πελετίδης, Αγρινίου Γ. Παπαναστασί- ου, Πύργου Τ. Αντωνακό- πουλος, Αρχαίας Ολυμπίας Γ. Γεωργιόπουλος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί- ρισης Επιχειρησιακού Προ- γράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΤΑ ΝΕΑ
της Αιτωλοακαρνανίας
→ ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου
Ο Δήμος Αγρινίου με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 αποτελεί αστικό κέντρο εφαρμογής Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).
Η περιοχή ΒΑΑ περιλαμβάνει το αστικό κέντρο του Δήμου, αποτελούμενο από τα ενιαία πολεοδομικά συγκροτήματα Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής της αστικής περιοχής περιλαμβάνονται:
• η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης,
• η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και
• η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προ- σέγγιση
• της αναπτυξιακής διαδικασίας
→ Η στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου εγκρίθηκε στις 27 /01/2017 από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ και ανέρχεται συνολικά στο ποσό Δημόσιας Δαπάνης 20.980.000 €.
13
Αλέκα Παπαρήγα
από Αγρίνιο:
Το ΚΚΕ εξετάζει την ιστορία του με σκοπό τη δημιουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
μιας νΜ
έας κοινωνίας
ε μεγάλη επιτυχία πραγματο- ποιήθηκε η πολιτική εκδήλω- ση με τίτλο: «Συμπεράσματα από τη δράση του ΚΚΕ, τη
Ο Δήμος Αγρινίου έχει αναλάβει ειδικό ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
→ ΟΧΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Το ευρύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού απο-
τελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση υγρότοπο στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύ- τερους της Μεσογείου. Το τεράστιας σημασίας υδάτινο σώμα διαμορφώνεται από τα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής, τον Αχελώο και τον Εύηνο, καθιστώντας το υδάτινο στοιχείο το βασικό χαρακτηριστικό, όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά και της οικονο- μίας και της κοινωνίας της περιοχής.
• Ο πυρήνας της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνει τις λιμνοθαλάσσιες, χερ- σαίες και ποτάμιες περιοχές του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με έμφαση στις προστατευόμενες εκτάσεις μεταξύ των ποταμών Εύηνου και Αχελώου.
• Η ευρύτερη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τη χωρική ενότητα Δήμου Ιε- ράς Πόλης Μεσολογγίου, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνει σημειακές ή αξονικές παρεμβάσεις με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων και της βι- οποικιλότητας (πράσινοι διάδρομοι και υποδομές) ή/ και στην επισκεψιμότητα της περιοχής.
• Κατά αντιστοιχία, τα όρια της περιοχής μπορεί να επεκταθούν εντός της θα- λάσσιας ζώνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική ένταξη της περιοχής στη Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής Ιονίου Πελάγους και Κορινθιακού Κόλπου αλλά και η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών των οικοσυστημικών προς όφελος της τοπικής οικονομίας.
Η λογική της παρέμβασης, ξεκινάει από τη σχέση της πόλης με το νερό και το πως το Μεσολόγγι προσδιορίζεται από το υγρό στοιχείο. Στα πλαίσια μίας στρατηγικής που θεωρεί το ανθρωπογενές και το φυσικό οικοσύστημα ως αδιαίρετο σύνολο προτείνο- νται χειρισμοί σε όλες τις κλίμακες που επιδιώκουν την αποκατάσταση της ισορροπίας αυτού του συνόλου.
→ Κύριες κατευθύνσεις των έργων
Αναμφίβολα, λοιπόν το γύρω υγρό στοιχείο αποτελεί τον πυρήνα από το οποίο δι-
αμορφώνεται και η στρατηγική εφαρμογής ΟΧΕ στην περιοχή, με κύριες κατευθύν- σεις:
• τη διαμόρφωση εξωστρεφούς & ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού, στους τομείς • περιφερειακής προτεραιότητας και ειδικά στον τομέα της αγροδιατροφής και του πολιτισμού
• τουρισμού. Σε ότι αφορά την αγροδιατροφή, η στρατηγική περιλαμβάνει το σύνολο του πρωτογενούς τομέα, καλύπτοντας γεωργικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊό- ντα. Σε ότι αφορά τον πολιτισμό και τον τουρισμό, επιδιώκεται συντονισμένη προσπά- θεια για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση τόσο στον πολιτιστικό-αρχαιολογικό όσο και στον αθλητικό, ναυταθλητικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό.
• τη διασφάλιση καλής ποιότητας των υδάτων της λιμνοθάλασσας, ως το θεμελιώδες ζήτημα
• επιβίωσης και ανάπτυξης της περιοχής, σε ότι αφορά παραδοσιακές και νέες αγροτι- κές, αλιευτικές και τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες στο σύνολο τους βασίζονται στην απρόσκοπτη παροχή των οικοσυστημικών υπηρεσιών της λιμνοθάλασσας αλλά και των ποταμών Αχελώου και Εύηνου.
• την κατοχύρωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως χώρο διαμονής και επίσκεψης.
• την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, πολλά από τα οποία είναι χρόνια.
→ Η ΟΧΕ στην Περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού εγκρί- θηκε από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ στις 21/12/2016 και ανέρχεται συνολικά στο ποσό Δημόσιας Δαπάνης 20.530.000 €.