Σεμινάριο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

Τζιτζιφιά το δέντρο γιατρός
Οκτώβριος 24, 2018
Δυναμική παρέμβαση Ευρωπαίων ακτιβιστών στο Αττικό Πάρκο κατά της αιχμαλωσίας των δελφινιών
Οκτώβριος 24, 2018


Αθήνα: Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 (09:30-17:00), Stratos Vassilikos Hotel
Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 (09:30-17:00), Grand Hotel Palace 


Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση Γνώσης και Δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, να εντοπίζουν τα κατάλληλα Προγράμματα, να συγγράφουν Ανταγωνιστικές Προτάσεις εις τρόπον ώστε, αξιοποιώντας όλα τα Επιχειρησιακά Δεδομένα, η Πρόταση να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή Βαθμολογία Αξιολόγησης, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με Ποιότητα και Αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό Έλεγχο από τους φορείς Διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014, ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ).
Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών Αιτήσεων Υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες Τεχνικές Πρόληψης και Επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την Εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την Αξιολόγηση των Δυνατοτήτων Αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙΤο Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Στελέχη Φορέων Δημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων Φορέων Δημοσίου, ΜΚΟ και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τα τρέχοντα & επικείμενα Προγράμματα.
 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της δομής Ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της Πρότασης.
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά Προβλήματα και θα σχεδιάζουν τρόπους Αντιμετώπισης.
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας για:
  • Τη Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με τα Προγράμματα.
  • Την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται.
  • Την παρακολούθηση των Δαπανών και των Εσόδων του Έργου ώστε να εκτιμούν μήνα – μήνα την Ταμειακή Ροή.
 • Λόγω του μεγάλου Δικτύου Πελατών της Εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των Προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.
 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα Προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από την Εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της Πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια Αξιολόγησης) και τους τρόπους Βελτίωσης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ1. Εισαγωγή στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

 • Η φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
 • Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά Προγράμματα
 • Το Πρόγραμμα Horizon 2020

2. Η σημασία του Business Plan στο ΕΣΠΑ

 • Το Χτίσιμο του σωστού Business Plan Βήμα Βήμα
 • Το Επιχειρηματικό Πλάνο ως όχημα Χρηματοδότησης

3. Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ

 • Ποιοί ενισχύονται και πώς
 • Καταπιστευτικός Λογαριασμός – Escrow Account
 • Ταμεία Χρηματοδότησης
 • Το Πακέτο Γιούνκερ

4. Δράσεις Επιχειρηματικότητας

 • Τεχνοβλαστοί Start Up / Spin Off
 • Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ
 • Seal of Excellence
 • Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
 • Εξωστρέφεια

5. Επιλογή Προγραμμάτων

 • Τρέχουσες Δημοσιεύσεις – Προσκλήσεις
 • Αναμενόμενες Προσκλήσεις
 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Αξιολόγησης – Η έννοια των ΜΜΕ
 • Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

6. Σχεδιασμός και Υποβολή Πρότασης

 • Κριτήρια και κρίσιμα σημεία στον σχεδιασμό της Πρότασης
 • Η έννοια των ΕΜΕ
 • Τα Ιστορικά Οικονομικά Στοιχεία και η σημασία τους στην Έγκριση
 • Σύνταξη Παραδοτέων Έργου (Φυσικό Αντικείμενο)
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης στο MIS / ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)

7. Υλοποίηση εγκεκριμένου Έργου

 • Απόφαση Έγκρισης
 • Αιτήματα Προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων
 • Υλοποίηση και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
 • Κρίσιμα Σημεία – Καλές Πρακτικές
 • Αιτήματα Ολοκλήρωσης – Έλεγχος από Φορέα Διαχείρισης

8. Εργαλεία Διαχείρισης Έργων (Project Management), Σχεδιασμένα ειδικά για Προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων

Κόστος Συμμετοχής: 480 Ευρώ 

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%
Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται. Τραπεζικός Λογαριασμός: ALPHA BANK, ΙΒΑΝ GR51 0140 1630 1630 0232 0002 857

Δήλωση Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο Fax 210.62.15.421 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής. Εναλλακτικά, επιλέξτε forward, συμπληρώστε και στείλτε την στο info@abpm.gr ή επιλέξτε «Αθήνα»«Θεσσαλονίκη» για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλέφωνo 210 6215 220. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:
ΤΗΛ.: FAX: E-mail:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1.
2.
3.
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου
Κωδ.Σεμ.RS
Επιλέξτε Πόλη:
[ ] Αθήνα: 6/11, [ ] Θεσσαλονίκη: 1/11

Εισηγητής:
Μιχάλης Τσάκωνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Εθνικά Προγράμματα ΕΣΠΑ και σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και τεχνογνωσία στις Λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στον Προγραμματισμό και στην Οργάνωση Λειτουργιών, στην Διαχείριση σχετικών Έργων και στην εκπαίδευση Στελεχών.

Πληροφορίες για τους εισηγητές και τα σεμινάριά μας, θα βρείτε στο site www.abpm.gr ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210.62.15.220

Περιλαμβάνονται:

– Σημειώσεις του σεμιναρίου «Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ»
– Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
– Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
– Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
– Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
– Ένα έτος δωρεάνυποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Επιδότηση ΛΑΕΚ:
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών:
Αθήνα: 31/10/2018
Θεσσαλονίκη: 26/10/2018

Copyright (c) 2018
Advanced Business Process Management