Πρόσκληση για την 22η/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής