Πρόσκληση για την 10η/2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής