Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018-2019

Εορτή της Αεροπορίας στην Αερολέσχη Αγρινίου με πολλές επισκέψεις σχολείων και μαθητών
Νοέμβριος 13, 2018
Συμβουλές από την Αστυνομία για ασφαλή χρήση των ΑΤΜ
Νοέμβριος 14, 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV: 31211000-8,31680000-6,44165100-5,31600000-2,31300000-9, 31524000-5, 31524120-2, 31527200-8,31518600-6, 31532510-2,31170000-8,31681000-3,31170000-8,31531000-7,34928520-9

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.255/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.143/19-10-2018 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10-12-2018 ώρα 17.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της προμήθειας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.225,81, αν κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) % τοις εκατό της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τα συγκεκριμένα τμήματα της μελέτης όπως αναλυτικά καθορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ( πρώην Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης τηλ.: 2641360740,710 fax: 2641360738 ) .

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ

Αρχεία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 528.63 KB
ΤΕΥΔ – 66.32 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ – 3.62 MB