Προκήρυξη Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Xειμερινές εκπτώσεις από Δευτέρα 14 Ιανουαρίου εως Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
Ιανουάριος 7, 2019
Έξυπνο σπίτι: Πώς θα επικοινωνούν μεταξύ τους όλες οι ηλεκτρικές συσκευές;
Ιανουάριος 7, 2019

– Ιανουάριος 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Το Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη:
1. το Ν.1225/1981 (ΦΕΚ 340 A731.12.1981),
2. το άρθρο 2 του Ν.1486/1984 (ΦΕΚ 161 A718.10.1984) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ 512/1991 (ΦΕΚ 190 A7l2.12.1991),
3. τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β75.10.1984), Δ16γ/6/1185/821/Γ
(ΦΕΚ 776 Β731.12.1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β723.12.2004) και Δ11δ/ο/3/83
(ΦΕΚ 991 Β726.7.2006), Δ16ν/602/5/47/Γ (ΦΕΚ 434/21.2.2014)
4. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Β710.5.2006),
5. την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 /11.08.2008),
6. τη με αριθμό Δ0/0/6/2/Φ. 2050 (ΦΕΚ 92B701.02.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
7. το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/ Α726.03.2014).
Προκηρύσσει
τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Αδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους
Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕζΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τις
ειδικότητες:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
9
ΒΟΛΟ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ και ΧΑΝΙΑ) για τους αποφοίτους του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ για τους
αποφοίτους του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αποκλειστικά ΜΟΝΟ στην ΑΘΗΝΑ.
Β. 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασης τους, το οποίο
μπορεί να είναι:
• είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία
• είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα
Αναλυτικότερα:
• ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία, θα αφορά το γνωστικό περιεχόμενο της
διπλωματικής, σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να κοίνει εάν το ννωστικό αντικείαενο επαρκεί
πρέπει να επεκταθεί σε νενικότεοες ερωτήσεις νια την πιστοποίηση των ικανοτήτων
του υποψηφίου. Οι ερωτήσεις στο βαθαό που αυτό είναι κάθε Φορά εφικτό, θα
προσανατολίζονται σε λύσεις προβληαάτων του Ελληνικού χώρου.
• ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
εξέταση με ενότητες πραγματοποιείται στις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε
ειδικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 713/Β/5.10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να
ενημερωθούν αναλυτικότερα από το TEE και από την ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr)
Για τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
οι ενότητες είναι μόνο τρεις και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.
Γ. 01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ συμμετοχή και δεν προσήλθαν απέτυχαν σε
προηγούμενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο
κατά περίπτωση μόνο στις ενότητες που έχουν αποτύχει.
Δ. 01 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειαένου να λάβουν uepoc otic εν λόνω εξετάσεις, πρέπει να
υποβάλλουν στο Τ. Ε. Ε. αίτηση αε τα ακόλουθα δικαιολονητικά. όπωο προβλέπεται από
την ισχύουσα νσαοθεσία. από 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ώρες
κατάΓEonc δικαιολονητικών9:00-13:00).
Σε ρίπτωση κατάθεσης των δικαιολονητικώναπό τρίτο πρόσωπο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ είναι
ποοσκόαισηΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης
στο οποίο επιθυμεί υποψήφιος να εξετασθεί (υπάρχει ειδικό έντυπο αιτήσεως στο
Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: www.tee.gr).
Οι υποψήφιοι που απουσίασαν σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, πρέπει να
καταθέσουν ΜΟΝΟ νέα αίτηση, ενώ όσοι απέτυχαν πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση
και να καταβάλλουν το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις, σύμφωνα με τα
αναφερόμεναστην παράγραφο 6 της παρούσης.
2. α. Πιστοποιητικό Σπουδών Βεβαίωση Σπουδών Δίπλωαα BACHELOR και MASTER,
ανάλονα υε τη Σνολή Αποφοίτησης.
Ειδικότερα:
• Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι
*ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που εκδόθηκαν από τη Γραμματεία
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
της Σχολής και κατατίθενται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της
αίτησης του.
• Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
Επίσης για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ κατάθεση
μεταφράσεων των παραπάνω τίτλων, από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 –
Γκάζι) από Δικηγόρο εξουσιοδοτημένο να κάνει μεταφράσεις από Προξενική Αρχή
(σύμφωνα με την ισχύσυσα νομοθεσία).
β. ΠισΓοποΐιίτικό Μαθηαάτων (νια κάθε έναν από τους παραπάνω τίτλους) ανάλογα με
τη Σνολή Αποφοίτησης.
• Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ το πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι
ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόθηκε από τη Γραμματεία της
Σχολής.
• Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, όσον αφορά τα πιστοποιητικά μαθημάτων
καθώς επίσης και τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών μαθημάτων,
ισχύουν τα ίδια με τους τίτλους σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω.
• Για τους διπλωματούχους Μηχανικούς από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ
είναι απαραίτιμο και το Προδίπλωμα, όπως ακριβώς ισχύει και για τους παραπάνω
τίτλους.
3. ΜΟΝΟ για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
Βεβαίωση ισοτιμίας:
3.α. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόθηκε από τον
παραπάνω φορέα.
3.β. Κατατίθεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.
3.γ. Σε ιτερίπτωση που ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτεπάγγελτη
αναζήτΓίαΓ, σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
ΔΙΑΔΠ,/φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 (ΦΕΚ 2255 Β711.9.2013), την αναζητά αυτεπάγγελτα το
TEE από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Φωτοτυπία της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας της Στρατιωτικής Ταυτότητας (δεν
είναι απαραίτητη επικύρωση).
Οι υπήκοοι κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσουν επίσης φωτοτυπία
της ταυτότη ιάς τους.
5. α)Δύθ (2) φωτογραφίες για τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΜΛΕΙΟΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝ ΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.
β)Τέσσερις (4) φωτογραφίες για τους ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ και
αεροναυπηγούς, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΑΙ
ΝΑΥΠΗΓΟϊ’Σ.
Ιημείωσ/).’ Παρακαλούμε, οι (οωτονοαωίεε ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ να είναι
ΑΚΡΙΒΩΣ 07ίωε mc ΑστυνοαικήεΤαυτότηταείσε ΜΑΤλεπτό χαοτί τυπωαένεεκαι
ίδιας διάατασηε) ΟΧΙ διαβατηρίου και στην πίσω όφη οι υηοΦήιριοι να
ανανοάφουντο ονοιιατεηώνυμότους.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
9
6. Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις 29,35€. Σε αυτό το ποσό προστίθεται
χαρτόσημο 2,4%. Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται, μετά από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών από το αρμόδιο Γραφείο στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του
TEE στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε., στο Ταμείο του Περιφερειακού Τμήματος
Τ.Ε.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. στο οποίο
υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί (σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα) στην
περίπτωση της Κεντρικής Υπηρεσίας, στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2°ς όροφος). Στην
περίπτωση καταβολής του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι υποφήφιοι θα πρέπει
να προσκοιιίσουν στο Τ.Ε.Ε. αντίνραφο της απόδειΕητ κατάθεσης.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ TEE ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ& ΙΒΑΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TEE ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR1701000240000000000268342
ΠΕΡ.ΤΜΗΜΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR7101011210000000000026017
ΠΕΡ.ΤΜΗΜΑΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR1101011400000000000026016
ΠΕΡ.ΤΜΗΜΑΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR9701011150000000000026018
ΠΕΡ.ΤΜΗΜΑΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR8001011560000000000026013
ΠΕΡ.ΤΜΗΜΑΘΡΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR7301011280000000000026032
ΠΕΡ.ΤΜΗΜΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΑΝ GR6301011250000000000026010
7. Δικαίωμα εγγραφής Μέλους TEE 20€ και ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20€
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 40,00€).Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%. Τα παραπάνω
ποσά καταβάλλονται, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το αρμόδιο Γραφείο
στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του TEE στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε,
στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος με αρ. ΙΒΑΝ GR1701000240000000000268342. Στην περίπτωση
καταβολής του ποσσύ στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
προσκουίσουν στο Τ.Ε.Ε. αντίνραΦο της απόδειΕης κατάθεσης.
8. Τέλος χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36€, το οποίο εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική
Εφορία). υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το ειδικό έντυπο που εκδίδεται για
χρήση από το φορέα και να έγει καταβάλει το αντίτιυο του ηλεκτρονικού παραβόλου
κατά την ηαερορηνία υποβολήτ των δικαιολογητικών συυυετοχής. προσκουίζοντας το
σγετικό παραστατικό πληρωυής. άλλως αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται, τίτλος της διπλωυατικης
εοναοίας του υποΦηΦίου και θα βεβαιώνεται ότι, διπλωυατική εοναοία έχει εκπονηθεί
από τον ίδιο. Σε περίπτωση που εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους
συναδέλφουςτου, θα αναφέρονταιτα ονόυατά τους.
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.ar).
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
10. Περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική γλώσσα (1-3 σελίδες
δακτυλογραφη μένες).
περίληψη απαραίτητα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β’/11.08.2008) θα
δηλώνουν ότι:
1) Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και
2) Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου.
σε αντίθετη περίπτωση ότι:
1) Έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/και
2) Έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίω την ποινή μου από
έως ».
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr).
12. Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του TEE (ΜγΤΕΕ)» και
Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιότητα μη Δημοσίου Υπαλλήλου.
Τα έντυπα αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από το Τμήμα
Μητρώου του TEE (Γραφείο 204) να τα αναζητούν στην ιστοσελίδα του TEE
(www.tee.gr) και θα τα καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη
συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
13. Συμπληρωμένο το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr)
και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις
εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της εξέτασης οι ενδιαφεοόυενοιπρέπει να έγουν μαζί τους:
• τη διπλωματική τους εργασία (όσοι δήλωσαν εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία),
• την αστυνομική την στρατιωτική τους ταυτότητα.
Ε. 01 ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Μηχανικοί των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού που επιθυμούν να
εξετασθούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στην ΠΑΤΡΑ, στην ΚΑΒΑΛΑ, στο ΒΟΛΟ στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ στα
ΧΑΝΙΑ υποοούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολονητικά τους στην Κεντρική
Υπηρεσία και σε όλα τα Περιφερειακά Τυήαατα του TEE, αναφέροντας στην αίτηση τους, το
εΕεταστικό Κέντρο που επιλένουν να εξεταστούν.
ΣΤ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν,
εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr).
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
t
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
> στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) – Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204), ΑΘΗΝΑ –
τηλ.2103291297/433/452
> στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE – Μεγάλου Αλεξάνδρου
49,0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141
> στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE – Τριών Ναυάρχων 40, ΠΑΤΡΑ –
τηλ.2610390900
> στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE – Βότση 2, ΚΑΒΑΛΑ –
τηλ.2510227430
> σ^ο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE – 2ας Νοεμβρίου &
Ξ.’·νοφώντος93, ΒΟΛΟΣ -τηλ.2421026574
> στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE – Νεάρχου 23, ΧΑΝΙΑ –
τηλ.2821027900/1
> στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE – Παρνασσού 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ –
τηλ.2531035313/314
> στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του TEE – Μπουσίου & Εστίας
3,ΚΟΖΑΝΗ – τηλ. 2461030103-28030
> στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του TEE – Αραβαντινού6-8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ –
τηλ.2651027475-313323
> στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας του TEE – Λεωφ. Αλεξάνδρας 13,
ΚΕΡΚΥΡΑ -τηλ. 2661030058-45424
> στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτ. Θεσσαλίας του TEE – Καλλιθέας
7&Τζαβέλα, ΛΑΡΙΣΑ – τηλ. 2410257866 – 535615
> στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς Ελλάδας του TEE – Πλατεία Ελευθερίας
3,ΛΑΜΙΑ-τηλ. 2231031181/182
> στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας του TEE – Π. Σούλου 11,
Α’ΡΙΝΙΟ -τηλ. 2641055755
> Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας του TEE – Χαϊνά&Αποστολίδου29,
ΧΑΛΚΙΔΑ-τηλ. 2221061285/286
> στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου τουστο Περιφερειακό Τμήμα
Πελοποννήσου του TEE – Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΡΙΠΟΛΗ- τηλ. 2710226703-
241940/941
> στο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του TEE – Αρίωνος 1,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ – τηλ. 2251040847-48126
> στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου του TEE – Μητροπόλεως 4, ΡΟΔΟΣ –
τηλ. 2241035656-30606
> στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του TEE – Πρεβελάκη και Γρεβενών ,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – τηλ. 2810342520-341455
Ακριβίς
νΠΑΑινΊΑίϋ
ΤΟΥ TMHMATOi rPAWiWATliilt
ΑΙΓΛΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ
Πρόεδρος
Γιώργος Ν. Στασινός

tee-exams-jan-2019

http://www.teeait.gr/wp-content/uploads/2019/01/proswpikaDedomena_v1.docx