Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Σουβλάκι κοτόπουλο με λαχανικά
Αύγουστος 16, 2018
Ανοικτό Θέατρο Αιτωλικού :»Δείπνο Ηλιθίων»
Αύγουστος 16, 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Αρμόδιος : Υ/Α΄ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Κυριαζή α.α. – 30100- ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2501/10/358 – ιβ΄

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΡ3Φ465ΧΘ7-Ν33
Αγρίνιο,

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Τροποποίησης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, Ετήσιας Διάρκειας, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+201) έως και Η/Κ Κομποτίου (χ/θ 130+513), για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας»

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/358-ια΄ από 22/12/2017 Απόφασή της Δ.Α. Ακαρνανίας.
5. Το υπ’ αριθμ. IC.M7.CC.44773 από 14/06/2018 έγγραφο της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
6. Το υπ’ αριθμ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/4266 από 09/08/2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών.
7. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/34-ε΄ από 11/08/2018 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας από την εταιρεία “ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “ :
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Τροποποιούμε εν μέρει την ανωτέρω (4) σχετική απόφασή μας, ως προς το άρθρο 2 αυτής και ορίζουμε όπως, κατά το χρονικό διάστημα / ημέρες εκτέλεσης εργασιών, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων), την εγκεκριμένη σύμφωνα με την ανωτέρω (6) σχετική μελέτη σήμανσης του έργου, εφαρμόζοντας τις κάτωθι κινητές σημάνσεις:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΡ3Φ465ΧΘ7-Ν33

(i) Κινητή σήμανση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ή
(ii) Κινητή σήμανση στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ή
(iii) Κινητή σήμανση στη Λ.Ε.Α. ή
(iv) Κινητή σήμανση στη λωρίδα επιτάχυνσης ή
(v) Κινητή σήμανση στη λωρίδα επιβράδυνσης ή
(vi) Κινητή σήμανση στον κλάδο εξόδου από τον Αυτοκινητόδρομο ή
(vii) Κινητή σήμανση στον κλάδο εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (4) σχετική Απόφασή μας.

ΑΡΘΡΟ (2)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή της αρμόδιας Αστυνομικής Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως και 31/12/2018.

ΑΡΘΡΟ (4)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Τ.Τ. Αγρινίου
2. Α.Τ. Αμφιλοχίας
(Για τις δικές τους ενέργειες και την επίδοση ενός αντιτύπου στην εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΣΕΠ
2. Α.Ε.Α. / Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
5. Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
6. Δ.Α ΑΡΤΑΣ
7. Τ.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
8. Τ.Τ. ΑΡΤΑΣ
9. ΔΗΜΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
10. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου
11. Τοπικές εφημερίδες – Τοπικοί τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας για τις περιοχές ευθύνης τους.

-Ο-
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής