Παροχή υπηρεσιών Ιατρου εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για ένα (1) έτος

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας από το Κοινωνικό Ιατρείο
Σεπτέμβριος 12, 2019
Τελετή Αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 5ο ΓΕΛ και 2ο ΕΠΑΛ
Σεπτέμβριος 12, 2019

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό «η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για ένα (1) έτος», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 15.808,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ