Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς το ΤΜΕΔΕ για τις αδικαιολόγητες αυξήσεις στις εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές
Ιανουάριος 12, 2019
Θερμοκρασίες υπό του μηδέν την Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα – Βελτιώνεται ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Ιανουάριος 13, 2019

 

Προς
Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρόεδρο κ. Μακέδο Κωνσταντίνο
Π. Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
Αριθμ.Πρωτ:25 Αγρίνιο 07-01-2019
Αξιότιμε Συνάδελφε-Πρόεδρε, Μετά από σχεδόν δύο χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ως τον καθολικό διάδοχο του ΤΣΜΕΔΕ στον τομέα Πιστοδοσίας και Εγγυοδοσίας θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι οι συμβαλλόμενοι ότι έχει διαπιστωθεί μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης αλλά και ελέγχου εγγυητικών επιστολών. Η λειτουργία των αντιστοίχων ηλεκτρονικών εφαρμογών βοήθησε σημαντικά τους ελευθέρους επαγγελματίες εργολήπτες και μελετητές να διεκπεραιώνουν την διαδικασία αυτή με ταχύτητα, άνεση αλλά και διαφάνεια. Τα παραπάνω προτερήματα είναι ακόμα πιο φανερά αν κάποιος συγκρίνει τις ανάλογες διαδικασίες απευθυνόμενος σε μία από τις συστημικές τράπεζες ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που εξαρχής είχε δημιουργηθεί ο συγκεκριμένος κλάδος του ΤΣΜΕΔΕ ώστε όλοι οι μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή των δημόσιων έργων, ανεξάρτητα της οικονομικής τους κατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΞΗ αποτέλεσε για εμάς αλλά και για το σύνολο των εμπλεκόμενων ελευθέρων επαγγελματιών η ανακοίνωση του ταμείου με ημερομηνία 8/10/2018 από την ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ, για το νέο «Κανονισμό Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Πιστούχων Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.» όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: Διευκρινίσεις – Επισημάνσεις
Σε αίτημα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, υπέρ Ένωσης Νομικών ή/και Φυσικών Προσώπων (κοινοπραξία, σύμπραξη, κ.α.), κάθε μέλος της Ένωσης που μετέχει σε αυτή, μπορεί να εκδίδει Εγγυητική Επιστολή μέχρι του ποσού που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην συγκεκριμένη Ένωση. Τροποποιήσεις που τίθενται σε ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2018
1. Σε αίτημα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής, που αφορά προμήθεια
υλικών ποσού μέχρι και 500,00 €, απαιτείται η πλήρης κάλυψη αυτής,
ενώ για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται η καταβολή Πρόσθετης Ασφάλειας
20% επί του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής.
2. Η ελάχιστη προμήθεια για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 20,00 €.
3. Σε αίτημα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής υπέρ Ένωσης Νομικών ή/και
Φυσικών Προσώπων (κοινοπραξία, σύμπραξη, κ.α.) για σύμβαση που
αφορά μελέτη, στο έγγραφο ανάληψης ευθύνης έναντι του Ταμείου,
απαιτείται η υπογραφή του πιστούχου, καθώς και η υπογραφή όλων των
συμβαλλόμενων στην Ένωση, ανεξαρτήτως ποσού της Εγγυητικής
Επιστολής.
Με την παραπάνω δέσμη αλλαγών αυξάνεται η ελάχιστη προμήθεια για την
έκδοση Εγγυητικής Επιστολής από 6,00€ στα 20,00€ κάτι που επηρεάζει μόνο τις
εγγυητικές επιστολές για μικρές μελέτες και έργα όπου το ποσοστό της
προμήθειας αντιστοιχούσε σε ποσό μικρότερο των 20,00€. Ενώ ταυτόχρονα σε
περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ως Ένωση Οικονομικών Φορέων
(κοινοπραξία) η επιβάρυνση εκτινάσσεται καθώς η ελάχιστη συμμετοχή
επιβαρύνει όχι την ένωση αλλά το σύνολο των συμμετεχόντων σε αυτή. Σε ένα
απλό παράδειγμα μία κοινοπραξία για συμμετοχή σε μελετητικό διαγωνισμό με
αρχιτέκτονα μηχανικό+πολιτικό μηχανικό+ηλ/μηχανολόγο μηχανικό το κόστος της
ελάχιστης εγγυητικής ανεβαίνει από τα 6.00€ στα 60.00€.
Ανεπηρέαστα παραμένουν τα εταιρικά πτυχία που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες
ειδικότητες μελετητών και εκδίδουν μόνο μια εγγυητική επιστολή.
Επομένως με τις ρυθμίσεις αυτές επιβαρύνονται πάλι οι μικρομεσαίοι μελετητές /
εργολήπτες καθώς είναι γνωστό ότι για να καταστεί κάποιος ανάδοχος ενός
δημοσίου έργου ή μελέτης θα πρέπει να συμμετάσχει σε πολλαπλάσιο αριθμό
διαγωνισμών.
Την δυσαρέσκεια του τεχνικού κόσμου με τα ανωτέρω ήρθε να συμπληρώσει η μεταγενέστερη ανακοίνωση του ταμείου με ημερομηνία 21/11/2018 και τίτλο: «Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017» όπου τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:
Το θέμα απασχόλησε την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κατά την 20η/10-12- 2018 συνεδρίασή της, η οποία αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
Α) Να θέσει στην διοίκηση του ταμείου τα εξής ερωτήματα:
 Ποια είναι η ανάγκη αύξησης των ελαχίστων προμηθειών κατά 333% όταν
από τον οικονομικό απολογισμό προκύπτει ότι για το έτος 2017 το ταμείο
σημείωσε καταγραφή κερδών;
 Αν υπάρχει πραγματική ανάγκη αύξησης των προμηθειών, αυτή πως
προϋπολογίσθηκε και οδήγησε στις συγκεκριμένες αποφάσεις-ποσά;
…. «Τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και εφαρμόζοντας τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η πρώτη οικονομική χρήση λειτουργίας
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017, απεικονίζει τη θετική ολοκλήρωσή
της, με την καταγραφή κερδών.» ……

 Το ταμείο θα επιδιώκει την συνεχή αύξηση των κερδών και την δημιουργία υπερπλεονασμάτων σε βάρος των μικρομεσαίων μελετητών και εργοληπτών;
Β)Για τους παραπάνω λόγους, να ζητήσει από την διοίκηση του ταμείου άμεσα:
Να καταργηθεί η ελάχιστη προμήθεια έκδοσης εγγυητικής επιστολής των 20,00 € και να επανέλθει στα 6,00€
Να δίδεται η ευχέρεια επιλογής στους πιστούχους μηχανικούς (στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων) για έκδοση εγγυητικής επιστολής στο σύνολο του ποσού που απαιτείται σε ένα διαγωνισμό ή για έκδοση χωριστών εγγυητικών επιστολών ανά πιστούχο.
Σε περίπτωση που εκδίδονται χωριστές εγγυητικές επιστολές ο κάθε πιστούχος πρέπει να είναι υπόχρεος μέχρι το ποσό που του αναλογεί και να μην υποχρεούται να υπογράφει τις εγγυητικές των υπολοίπων. Το θέμα της αλληλέγγυας ευθύνης των μελών της Ένωσης Νομικών ή/και Φυσικών Προσώπων (κοινοπραξία, σύμπραξη, κα) αντιμετωπίζεται στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 και όχι αποσπασματικά από το ΤΜΕΔΕ,
Στην περίπτωση που εκδίδεται εγγυητική επιστολή από πιστούχο μηχανικό «υπέρ όλων» να μπορεί να συμπεριληφθεί και κάποιος μελετητής που δεν είναι μηχανικός π.χ. γεωλόγος, γεωπόνος, δασολόγος όπως γινόταν επί ΤΣΜΕΔΕ.
Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Ο Πρόεδρος
Μπλέτσας Στυλιανός